حمایت مالی

 

با پرداخت یک مبلغ دلخواه {هرچند کم} به گروه ایتز پرو برای نگه داشتن سایت و برنامه ایتز پرو کمک بزرگی بکنید هزینه های سایت شامل {دامنه.هاست.سرور.هزینه های اضافی.نگه داری اپ} میشود

تومان